Телефон для зв´язку:
(03255) 73-1-35
» » Посилено відповідальність за спалювання сухої рослинності

Посилено відповідальність за спалювання сухої рослинності

22 квітня 2020, Середа
14
0
0
Випалювання сухої рослинності та її залишків породжує багато негативних наслідків. В першу чергу, слід відмітити погіршення стану довкілля, зокрема, забруднення атмосферного повітря. По-друге, вплив високої температури негативно впливає на родючість ґрунтів. По-третє, випалювання рослинності та її залишків нерідко спричиняє пожежі на сусідніх земельних ділянках, лісових масивах, загороджувальних лісових полосах, що знаходяться поруч з ділянкою, де здійснюється таке випалювання. Пожежі призводять до виділення в повітря шкідливих, канцерогенних речовин, окремі з яких збільшують ризики виникнення ракових захворювань. Внаслідок пожеж гинуть незліченна кількість диких тварин та рослин. Водночас внаслідок них бути пошкоджені лінії електропередач та інші об’єкти, в тому числі майно осіб.
Відповідно достатті 50 КонституціїУкраїни, коженмає право на безпечне для життя і здоров’я довкілля Стаття 9 Закону України «Про охоронунавколишнього природного середовища»встановлює, щокожнийгромадянинУкраїнимає право на безпечне для йогожиття та здоров’янавколишнєприроднесередовище. Стаття 12 цього ж Законувизначаєобов’язок кожного берегти природу, охороняти, раціональновикористовуватиїїбагатствавідповідно до вимогзаконодавства про охоронунавколишнього природного середовища та не порушуватиекологічні права і законніінтересиіншихсуб’єктів.
Відповідно достатті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»визначено, щошкідливівпливи на атмосфернеповітря, для яких не встановленовідповіднихнормативівекологічноїбезпеки, забороняються. Відповідно допідпункту 3.6.14. Правил утриманняжилихбудинків та прибудинковихтериторійвизначено, щоспалюваннявсіхвидіввідходів на територіїдомоволодінь і в сміттєзбірникахзабороняється. Відповідно допідпункту 3.6. Правил утриманнязеленихнасаджень у містах та іншихнаселених пунктах Українивизначено, що на територіїзеленихнасадженьзабороняєтьсявипалюватисухурослинність, розпалюватибагаття та порушуватиінші правила протипожежноїбезпеки. Не дивлячись на законодавчі заборони, забруднення атмосферного повітря, знищенняабопошкодженняоб’єктіврослинногосвіту, порушеннявимогпожежноїбезпеки в лісах та самовільневипалюваннясухоїрослинностіабоїїзалишківпродовжується. Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративнідонедавнабулопередбаченоштрафнісанкції, розмірбільшостіяких не відповідаввимогамсучасності через занадтомалийрозмір. Так, не виконувалась превентивна функціяпокарання, яка б мала забезпечуватиуникнення особою порушення норм права через загрозупокарання, настанняякогосуттєво б погіршилойого становище, а тому не вартебулоризику шляхом вчиненняправопорушення і тих вигод, які мнимо такеправопорушення могло б принести. Також, не повноюміроюреалізовуваласьвиховнафункціяпокарання – навітьсплативши один раз штраф, сумиякогоподекудибулитакінезначні, що становили, наприклад, 51 гривню, особа продовжувалавчинятиправопорушення, вигодавідякого, на її думку, перевищуваламожливівтрати при сплаті штрафу. Тому з метою збереженнядовкілля та здоров’янаселення, забезпеченняпокараннямвиконаннявсіхйогофункцій13квітня 2020 рокуВерховною Радою УкраїниприйнятоЗакон України «Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни з метою збереженнядовкіллящодопосиленнявідповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищенняабопошкодженняоб’єктіврослинногосвіту». Його нормами передбачаєтьсяудосконалення порядку притягненняосіб до відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищенняабопошкодженняоб’єктіврослинногосвіту, порушеннявимогпожежноїбезпеки в лісах та самовільневипалюваннясухоїрослинностіабоїїзалишків для того, абизменшитируйнівнінаслідки та захистити право громадян на безпечнеповітря і навколишнєсередовище, а такожзменшитикількістьпожеж. Законом внесеннізміни до Кримінального кодексу України, згідно з якимивизначенотаківидивідповідальності: 1.За забрудненняабоіншазмінуприроднихвластивостей атмосферного повітряшкідливими для життя, здоров’я людей або для довкілляречовинаминакладається штраф від 30600 грн до 61200 грнабообмеженняволіна строк до трьохроків, з позбавленням права обійматипевні посади чизайматисяпевноюдіяльністю на той самий строк або без такого; 2.За знищенняабопошкодженнялісовихмасивів, зеленихнасадженьнавколонаселенихпунктів, вздовжзалізниць, а такожстерні, сухих дикоростучих трав, рослинностіабоїїзалишків на землях сільськогосподарськогопризначення вогнем чиіншимзагальнонебезпечним способом встановленосанкції у виглядіштрафіввід 91800 грн до 153000 грнабообмеженняволіна строквіддвох до п’ятироків, абопозбавленняволі на той самий строк; До Кодексу України про адміністративніпорушеннявнесеннітакізміни: 1.За порушеннявимогпожежноїбезпеки в лісахвстановлено штраф: ·для громадян – від 1530 грн до 4590 грн; ·для посадовихосіб – від 4590 грн до 15390 грн; 1.За знищенняабопошкодженнялісувнаслідокнеобережногоповодження з вогнем передбачанонакладенняштрафів: ·на громадян – від 4590 грн до 15300 грн. ·на посадовихосіб –від 10710 грн до 30600 грн. 1.За випалюваннястерні, луків, пасовищ, ділянокізстеповою, водно-болотною та іншою природною рослинністю і т.д. на узбіччіавтомобільнихдоріг і залізниць, у парках, тощо у населених пунктах без дотримання порядку, встановленогоцентральним органом виконавчоївлади, щозабезпечуєформуваннядержавноїполітики у сферіохоронинавколишнього природного середовищатягнуть за собою накладення штрафу: ·на громадян – від 3060 грн до 6120 грн. ·на посадовихосіб – від 15300 грн до 21420 грн. 1.Тісамідії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу ·на громадян – від 6120 грн до 12240 грн. ·на посадовихосіб – від 21420 грн до 30600 грн. Не будьте байдужими, бережіть себе та природу, не порушуйтезаконодавство, а в разівиявленнявипадків незаконного спалювання сухостою і, як наслідок, посягання на ваше право на безпечнедовкілля, звертайтесь в поліцію за номером «102».
Для отриманнядодатковоїінформації та детальнихроз’ясненьзвертайтесь до Радехівського бюро правовоїдопомогиБуського МЦ БВПД за номером телефону
(03255) 4-10-79 з 9:00 до 18:00.
Обговорити
Додати коментар
Коментарі (0)
Веб-ресурси
pres
vru
loda
up
mermu
mrong
lor
Увійти через: